सामर्थ्य गौरव वीरता

 

मंत्र

हिन्दवाः सहोदरा सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत्।
मम् दीक्षाः हिन्दू रक्षाः मम् मन्त्रः समान्ताः।।
सर्वे भवन्तुः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तुः मा कश्चिद् दुःख भग्भवेत्।।